staf depla

‘Ketensamenwerking in optima forma’

Talent, kennis, ondernemerschap en een optimaal vestigingsklimaat. Dat zijn ook in 2018 de pijlers van de Brainport Nationale Actieagenda. Uniek is echter de invulling hiervan, in een netwerk voor de maakindustrie waarin de complete keten wordt betrokken. Van overheid en bedrijfsleven t/m kennisinstellingen.

“Op de arbeidsmarkt heeft iedereen behoefte aan zekerheid. Werkgevers willen de zekerheid dat ze op het juiste moment over het juiste personeel kunnen beschikken, terwijl werknemers zekerheid willen van werk, evenals voldoende ontwikkelmogelijkheden”, weet Staf Depla, wethouder van Economie, Werk en Inkomen en Beroepsonderwijs binnen de gemeente Eindhoven. “Daarbij is er behoefte aan flexibiliteit. Vanuit de werkgever om op en af te kunnen schakelen, wanneer de markt daarom vraagt. Werknemers daarenboven wensen flexibiliteit als hun gezinssituatie wijzigt, wanneer er een zorgbehoefte ontstaat of bijvoorbeeld voor vakanties. De huidige markt biedt hier echter onvoldoende ruimte voor.”

Juiste balans van zekerheid en flexibiliteit
In Nederland neemt het aantal flexkrachten toe. Uit een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) blijkt dat vooral innovatie, internationalisering en de typisch Nederlandse cultuur hier debet aan zijn. “Bouwstenen die in de Brainport ruim aanwezig zijn”, volgens Depla. “Echter blijkt uit hetzelfde rapport dat het percentage flexkrachten in onze regio achterblijft. Zekerheid wint het nog altijd van flexibiliteit, waarmee ook de scholing van mensen is geborgd. Zeker richting de toekomst, waarin talent – onze belangrijkste brandstof– schaarser wordt, is dit een belangrijk gegeven.”

Juist nu de arbeidsmarkt floreert, is het tijd om afspraken te maken

“Als arbeidsmarkt moeten we nadenken over hoe we de wens van flexibiliteit van de één kunnen koppelen aan de behoefte aan zekerheid van de ander. Zodat talent (van laag- tot hoogopgeleid en van jong tot oud) graag met en bij ons wil werken. Continue aandacht voor ontwikkeling is hierbij onmisbaar. Binnen de eigen organisatie, maar ook daarbuiten”, aldus Depla. “We beschikken over een Brainport Industries College waar BBL-contracten gegarandeerd worden. Maar hoe garanderen we dat deze plekken ook in crisistijd worden aangeboden? Dat doorlopend in medewerkers wordt geïnvesteerd? Juist nu de arbeidsmarkt floreert, is het tijd om afspraken te maken. Met alle bedrijven in de keten, groot en klein, maar ook met werknemers, kennisinstellingen en overheid. Afspraken over hoe we elkaar in goede én slechte tijden zekerheid en flexibiliteit kunnen blijven bieden en blijvend kunnen investeren in de ontwikkeling van mensen. Startend bij de maakindustrie, waarin ketensamenwerking al gemeengoed is. Maar hoe goed zou het zijn als ook andere sectoren dit oppakken?”

Talent boeien, binden en behouden
Voor kleine(re) bedrijven is het risico om mensen in dienst te nemen en conjuncturen te doorstaan, groot. Maar ook grote(re) bedrijven kampen met uitdagingen, om goede medewerkers te boeien, binden en behouden, weet Depla. “In de regio bieden we hier graag een oplossing voor, met een netwerk waarin bestaand en nieuw talent actief worden begeleid en opgeleid en waarin werknemers eenvoudig kunnen door- en terugstromen, wanneer de markt en/of zijzelf daarom vragen. Bijvoorbeeld wanneer zij op hun huidige werkplek tegen grenzen aanlopen.”

Bedrijven stellen strenge eisen aan de machines en materialen van hun toeleveranciers. Echter aan hoe we met onze mensen moeten omgegaan, zodat zij productief, vitaal en betrokken blijven, wordt nog te vaak voorbijgegaan, merkt Depla. “Daarin zien wij graag verandering, door een netwerk op te zetten waarin mensen met en voor elkaar zorgen, op alle niveaus.”

Het stichtingsbestuur van de Brainport, met ondernemers (Philips, ASML, NTS, Huijbregts Groep en VanBerlo Group), kennisinstellingen (Fontys, Summa College, TU/e, Tilburg University en TNO) en de gemeentes Eindhoven, Veldhoven, Best en Helmond ziet grote voordelen in de nieuwe ketensamenwerking. De komende maanden zullen zij de plannen dan ook verder uitwerken, waarbij zij niet alleen contact zoeken met bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio, maar ook met Den Haag. “Om onze plannen te laten slagen, is politieke steun onontbeerlijk”, aldus Depla. “Want niet alleen moeten onderwijsinstanties de ruimte krijgen om te participeren, ook moeten er deeltijd-WW en kenniswerkersregeling komen voor in crisistijden. Een vangnet voor werkgevers en werknemers, zodat zij het risico om in te stappen willen én kunnen nemen. Zodat onze plannen een eerlijke kans van slagen krijgen. Een kans die niet alleen in de maakindustrie, maar ook in andere sectoren het verschil kan maken.”

Gemeente Eindhoven
Stadhuisplein 10
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
www.eindhoven.nl